O kancelariiRadca prawny Jacek Rakuć - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył także Studia Podyplomowe z zakresu Rozwoju Regionalnego i Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych UE na Uniwersytecie Gdańskim.

Wpisany na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD -2108. Swoje doświadczenie jako prawnik zdobywa od 2003 roku.

Posiada doświadczenie zawodowe w szczególności w dziedzinie prawa: cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, nieruchomości, prawa lokalowego, zamówień publicznych, ochrony środowiska, prawa spółdzielczego, wspólnotowego - Prawa Unii Europejskiej, jak również w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego, w tym w obsługi prawnej inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zajmuje się obsługą spółek prawa handlowego oraz podmiotów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów samorządowych. Członek rad nadzorczych, w tym w spółkach komunalnych. Pełni funkcję likwidatora spółek prawa handlowego. Prowadzi sprawy klientów indywidualnych z różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności sprawy o zapłatę, z zakresu prawa nieruchomości, prawa rodzinnego, o ochronę dóbr osobistych, odszkodowawcze oraz inne sprawy cywilne.

Oferta


Kancelaria prowadzi pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i innych jednostek wykonując czynności:

doradztwa prawnego oraz opracowywania pisemnych opinii prawnych dla klientówtworzenia i opiniowania umów i innych dokumentów związanych z działalnością klientówreprezentowania klientów w sprawach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnychuczestniczenia w negocjacjach, postępowaniu mediacyjnym, zawieraniu ugóddoradztwa w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiejwindykacji należności

Dziedziny prawa


Dobra osobiste

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach z zakresu, w szczególności:

 • ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;
 • roszczeń wobec zagrożenia/naruszenia dóbr osobistych (zaniechanie, usunięcie skutków naruszenia);
 • zadośćuczynienia pieniężnego, naprawienia szkody, zapłaty sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Prawo rodzinne

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach z zakresu, w szczególności:

 • rozwodów (kompleksowe prowadzenie postępowań rozwodowych, także tych wielowątkowych);
 • separacji;
 • dochodzenia alimentów (dochodzenie alimentów na dziecko, a także w razie spełnienia ustawowych przesłanek przysługujących innym członkom rodziny, lub przysługujących byłemu małżonkowi);
 • spraw majątkowych małżeńskich (ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku między małżonkami);
 • władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawianie władzy rodzicielskiej);
 • kontaktów z dzieckiem;
 • pochodzenia dziecka (ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa).

Spółki i podmioty gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi stałej obsługi prawnej dla przedsiębiorców, jak również wykonuje poszczególne czynności i sprawy zlecone przez takie podmioty, w szczególności wykonujemy czynności:

 • kompleksowej obsługi prawnej podmiotów prawa handlowego - obsługa korporacyjna;
 • zakładania, rejestracji i przekształcania spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych;
 • przygotowywania dokumentacji potrzebnej spółce w ramach jej funkcjonowania;
 • przygotowywania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych w ramach działalności spółki;
 • pełnej obsługi organów spółki, w tym przygotowywania dokumentów organów spółki;
 • uczestnictwa w posiedzeniach organów spółki;
 • udziału w negocjacjach i spotkaniach biznesowych.

Nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi w zakresie, w szczególności:

 • pozyskiwanie nieruchomości gruntowych i lokalowych;
 • pomoc klientom zagranicznym w zakupie nieruchomości;
 • przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości (sprzedaż, najem, dzierżawa);
 • dochodzenie roszczeń o wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania, zwrot nakładów;
 • rozwiązywanie problemów prawnych wynikających ze współwłasności nieruchomości;
 • stwierdzanie zasiedzenia prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych.

Służebność przesyłu

Kancelaria świadczy usługi na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów poprzez, w szczególności: 

 • ustanawianie służebności przesyłu w drodze umowy;
 • reprezentację w postępowaniach sądowych o ustanowienie służebności;
 • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • wycenę wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu;
 • prowadzenie negocjacji z przedsiębiorcami przesyłowymi.

Spadki

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach z zakresu, w szczególności:

 • przeprowadzenia sądowego stwierdzenie nabycia spadku;
 • notarialnego poświadczenia dziedziczenia;
 • zawierania umów dotyczących spadku;
 • sporządzania i otwarcia testamentu;
 • przyjęcia/odrzucenia spadku;
 • zrzeczenia się dziedziczenia;
 • wydziedziczenia spadkobierców ustawowych;
 • dochodzenia roszczeń o zachowek.

Windykacja

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie odzyskiwania należnych środków finansowych, poprzez, w szczególności:

 • kierowanie wezwań do zapłaty do dłużników;
 • uzyskiwanie prawomocnych nakazów zapłaty i wyroków przeciwko dłużnikom;
 • udział w postępowaniach egzekucyjnych;
 • poszukiwanie majątku dłużników;
 • wpisywanie dłużników do stosownych rejestrów;
 • skargi na czynności komorników.

Proces inwestycyjno-budowlany

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie, w szczególności:

 • kompleksowej obsługi prawnej inwestycji,
 • przygotowywania, opiniowania i negocjacji umów;
 • pomocy w uzyskiwaniu zezwoleń i decyzji administracyjnych na każdym etapie przedsięwzięcia;
 • sporządzania odwołań od niekorzystnych decyzji administracyjnych, reprezentacji przed urzędami.

Prawo lokalowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów (wspólnot mieszkaniowym, właścicieli lokali, najemców) w sprawach z zakresu, w szczególności:

 • analizy umów deweloperskich;
 • sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości lokalowych;
 • analizy umów zobowiązujących do przeniesienia własności nieruchomości oraz przenoszących własność;
 • dochodzenia należności z tytułu korzystania z lokali oraz eksmisyjnych;
 • analizy umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz rozwiązywania takich umów;
 • wydania lokalu oraz przeniesienia własności;
 • obsługi organów wspólnot mieszkaniowych;
 • przygotowywania dokumentów organów wspólnot mieszkaniowych;
 • żądania przez wspólnoty mieszkaniowe sprzedaży lokalu w trybie licytacji;
 • zaskarżania uchwał organów wspólnot mieszkaniowych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria reprezentuje klientów (pracowników i pracodawców) w sprawach z zakresu, w szczególności:

 • wypowiadania umów o pracę;
 • zawierania i rozwiązywanie umów o pracę;
 • zawierania i rozwiązywania kontraktów menadżerskich;
 • wypowiadania warunków pracy i płacy;
 • zakazów konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy;
 • naruszenia praw pracowniczych, mobbingu, dyskryminacji pracowników;
 • odszkodowań wynikających ze stosunku pracy i odpraw pracowniczych;
 • wydania i sprostowania świadectwa pracy;
 • zwolnień grupowych;
 • odwołań od orzeczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • emerytur, rent i innych świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób poszkodowanych, poprzez, w szczególności:

 • dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli, sprawców szkód;
 • dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonywania umów;
 • dochodzenie roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych (przestępstwa, wypadki);
 • ocenę zakresu szkód majątkowych i na osobie;
 • dochodzenie zadośćuczynienia i renty na rzecz osób poszkodowanych.

Prawo spółdzielcze

Kancelaria świadczy usługi na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności:

 • kompleksową obsługę prawną organów spółdzielni;
 • udział w posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, walnym zgromadzeniu;
 • doradztwo w zakresie dziedzin prawa stosowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe;
 • udział w negocjacjach, naradach, zebraniach;
 • opiniowanie uchwał, umów i innych dokumentów dotyczących działalności spółdzielni;
 • zastępstwo procesowe  przed sądami , organami administracji publicznej  i egzekucyjnymi.

Zamówienia publiczne

Kancelaria pomaga klientom (zamawiającym i wykonawcom) w sprawach z zakresu, w szczególności:

 • opracowywania dokumentacji przetargowej;
 • doradztwa prawnego w zakresie przeprowadzanych postępowań;
 • uczestniczenia w postępowaniach odwoławczych;
 • przeprowadzania postępowań oraz doradztwa dotyczącego zamówień dokonywanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prawo samorządowe

W ramach świadczonych usług dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) i podmiotów samorządowych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych) oraz spółek komunalnych kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • udzielania opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • opiniowania uchwał oraz zarządzeń organów;
 • obsługi prawnej posiedzeń organów;
 • informowania o spostrzeżonych uchybieniach w działalności w zakresie przestrzegania prawa  i o skutkach tych uchybień;
 • opracowywania/opiniowania projektów umów;
 • negocjacji prowadzonych przez podmiot samorządowy;
 • prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi;
 • doradztwa w zakresie prawa pomocy publicznej;
 • doradztwa i obsługi postępowań przetargowych;
 • doradztwa w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej.

Fundacje i stowarzyszenia

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej dla podmiotów NGO (fundacji, stowarzyszeń) w szczególności wykonuje czynności:

 • kompleksowej obsługi prawnej fundacji i stowarzyszeń;
 • zakładania, rejestracji fundacji i stowarzyszeń;
 • przygotowywania dokumentacji potrzebnej podmiotom NGO w ramach ich funkcjonowania;
 • przygotowywania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych w ramach działalności tych podmiotów;
 • pełnej obsługi organów tych podmiotów, w tym przygotowywania dokumentów ich organów;
 • uczestnictwa w posiedzeniach organów tych podmiotów;
 • udziału w negocjacjach.

Prawo administracyjne

W ramach działalności kancelaria świadczy:

 • pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego,
 • usługi reprezentowania klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowo administracyjnych.

Prawo medyczne

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno placówkom medycznym jak i pacjentom, poprzez:

 • doradztwo w zakresie funkcjonowania i organizacji podmiotów leczniczych;
 • opiniowanie umów z NFZ;
 • prowadzenie sporów z tytułu błędów lekarskich, zakażeń szpitalnych;
 • prawną ocenę prawidłowości dokumentacji lekarskiej;
 • w zakresie ochrony praw pacjenta.

Własność intelektualna

Kancelaria świadczy usługi na rzecz różnych podmiotów z zakresu, w szczególności:

 • doradztwa z zakresu praw autorskich, wzorów towarowych, ochrony i rejestracji znaków towarowych;
 • opracowywania i opiniowania umów licencyjnych;
 • reprezentacji w sporach o naruszenie prawa własności intelektualnej.

Prawo europejskie i pozyskiwanie funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej

Kancelaria świadczy usługi prawne dla podmiotów publicznych oraz prywatnych w sprawach z zakresu, w szczególności:

 • prawa Unii Europejskiej, w tym doradztwa w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 • przeprowadzania postępowań oraz doradztwa dotyczącego zamówień dokonywanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • prawa pomocy publicznej (badanie dopuszczalności pomocy, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, badanie statusu przedsiębiorcy, efekt zachęty, ocena kwalifikowalności kosztów);
 • partnerstwa publiczno - prywatnego (doradztwo prawne w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego, obsługa prawna procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego).

Kontakt


Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Rakuć
ul. Henryka Sienkiewicza 12
81 - 811 Sopot

NIP: 5851409022, REGON: 221791789

telefon stacjonarny: 58 551 28 12, telefon komórkowy: 604 463 725
kontakt e - mail: kancelaria@rakuc.pl